MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Netbalbeleid

Hierdie beleid moet gelees word saam met die “Framework for Collaboration” : Coordination and Management of School Sport in Public Ordinary Schools : 15 March 2005 

 

Hierdie beleid is ondergeskik aan die beleid van die unie waaraan die skool behoort asook die provinsiale en nasionale beleid. 

Dit onderskryf ook ons skool se visie en missie in die algemeen en veral ten opsigte van sport. 


1. DOELWIT 

1.1 Om netbal op skoolvlak te bevorder, aan te moedig, te beskerm en te beheer. 
1.2 Bevordering van die spel deur die aanbieding van ligakompetisies, toernooie en wedstryde 
1.3 Koördinering van netbal in jou streek 
1.4 Bevrediging van die speelster se behoeftes aan sosialisering en prestasie en die hantering van sukses maar ook teleurstelling. 
1.5 Op laerskoolvlak is deelname en blootstelling belangrik. 


2. LIGA’S 

2.1 Alle spanne speel vriendskaplike ligawedstryde. Slegs o/13 en o/12 speelsters kwalifiseer vir 
streekproewe, wat kan deurdring na NOWESSA. 
2.2 o/11, o/12 en o/13 se eerste spanne speel cluster D en sorteer onder ‘n meriete skool. Hierdie spanne speel uit tussen die ander Clusters en sou hulle deurdring gaan hulle na die Bojanala dag. Vandaar kan hulle NOWESSA toe gaan. 
2.3 Die aantal spanne word bepaal deur : - Belangstelling van dogters 
‒ Beskikbaarheid van afrigters 
2.4 Samestelling van spanne lyk soos volg: o / 7 A, B en C 
o / 8 A en B 
o / 9 A,B & C 
o / 10 A,B,C 
o / 11 A,B,C 
o / 12 A,B,C 
o / 13 A,B 
2.5 Kansellasie van wedstryde: ‘n Afrigter mag besluit om sy span van ‘n ligawedstryd te onttrek, indien hy oortuig is daarvan dat dit nie opvoedkundig verantwoordbaar is nie. Hy moet ‘n duidelike motivering aan die hoof, die personeelbestuur en die organiseerder voorlê, waarna daar ‘n besluit geneem sal word. Dit moet minstens een week voor die datum van die wedstryd gebeur. 


3. TYE 

3.1 Liga - seisoen: tweede kwartaal asook wintervakansie en begin van derde kwartaal indien die span tot die finale rondtes deurdring. Oefeninge begin alreeds in die eerste kwartaal. Atlete word egter verskoon totdat die atletiekseisoen verby is. 
Liga - wedstryde vind op Dinsdae en Donderdae plaas 
3.2 Oefendae: Voorseisoen - enige tyd wat nie bots met die kwartaal se buitemuurs nie 
Seisoen - Dae soos deur afrigter vooraf gereël 
3.3 Toernooie en vriendskaplike wedstryde vind op Saterdae sowel as ander sportdae plaas 


4. PLIGTE VAN DIE SPORTBESTUURDER, DIE ORGANISEERDER EN AFRIGTERS 

4.1 SPORTBESTUURDER 
4.1.1 Die sportbestuurder word deur die Beheerliggaam aangestel. 
4.1.2 Die sportbestuurder moet toesien dat die beleid geïmplementeer en toegepas word.
4.1.3 Die sportbestuurder moet ‘n lêer vir elke sportsoort in sy kantoor hê. 
4.1.4 Die sportbestuurder stel die organiseerders in samewerking met die skoolbestuur aan. 
4.1.5 Die sportbestuurder is verantwoordelik vir die maandelikse verslag aan die Beheerliggaam asook die weeklikse verslae aan die hoof. Hy/ sy moet ook toesien dat die sportsoorte die nodige dekking in die koerante en op die webblad geniet. 
4.1.6 Die sportbestuurder dien op die sportkomitee van die Beheerliggaam. 
4.1.7 Die sportbestuurder reël vergaderings van die sportkomitee in samewerking met die betrokke Beheerliggaamlid en skoolbestuur. 
4.1.8 Die sportbestuurder is verantwoordelik vir die voorbereiding van bane/ velde voor wedstryde. 
4.1.9 Die sportbestuurder is verantwoordelik vir die kontrole en beheer van sportvoorraad en voorraadopnames. 
4.1.10 Die sportbestuurder reël afrigtingsklinieke, reëlbesprekings en eksamens in samewerking met die organiseerder. 
4.1.11 Die sportbestuurder kontroleer die betalings van buite-afrigters voordat dit ingestuur word vir betaling. 
4.1.12 Die sportbestuurder hanteer griewe en dispute wat na hom/ haar verwys is. 
4.1.13 Die sportbestuurder is verantwoordelik vir die opstel en bestuur van die begroting in samewerking met die organiseerders. 
4.1.14 Die sportbestuurder reël busvervoer indien nodig en stel die bedrag vas wat elke speler/ deelnemer moet betaal. 
4.1.15 Die sportbestuurder doen die toekennings vir trofeë vir die prysuitdeling in samewerking met die organiseerders. 

4.2 ORGANISEERDER 
4.2.1 Die organiseerder is verantwoordelik vir die organisatoriese aspekte van ligas/ wedstryde/ byeenkomste in samewerking met die afrigters. 
4.2.2 Die organiseerder wys die afrigters/ skeidsregters/ beamptes aan in samewerking met die sportbestuurder. 
4.2.3 Die organiseerder stel die begroting op in samewerking met die afrigters en bespreek dit met die sportbestuurder. 
4.2.4 Die organiseerder moet reël dat die bane/ velde voorberei word vir wedstryde/ byeenkomste. Die voorbereiding van die veld/ bane is die verantwoordelikheid van die sportbestuurder. 
4.2.5 Die organiseerder stel die oefentye vas in samewerking met die skoolbestuur en organiseerder. 
4.2.6 Die organiseerder kontroleer die afrigters ten opsigte van oefentye, bywoningsregisters ens. 
4.2.7 Indien daar van buite-afrigters gebruik gemaak word, moet die organiseerder ‘n tydkaart byhou en aan die einde van elke maand instuur aan die sportbestuurder, sodat die betaling aan die afrigter gemaak kan word. 
4.2.8 Die organiseerder is verantwoordelik vir die uitslae/ verslag aan die sportbestuurder op ‘n Maandag en ook vir die terugrapportering in die saal. 
4.2.9 Die organiseerder woon ook die jaarvergadering en ander vergaderings soos nodig, vir die betrokke sportsoort by. 
4.2.10 ‘n Volledige, gedetailleerde pligstaat is beskikbaar by die sportbestuurder. 

4.3 AFRIGTERS 
4.3.1 Afrigters word deur die organiseerder in samewerking met die sportbestuurder aangewys. 
4.3.2 ‘n Afrigter neem volle verantwoordelikheid vir sy/ haar span. Elke afrigter moet ‘n lys hê van die leerders wat by die betrokke item/ span oefen. 
4.3.3 Die afrigter moet sorg dra dat hy/ sy op hoogte is van die nuutste reëls en afrigtingstegnieke. 
4.3.4 Die afrigter is verantwoordelik vir die opwarming, fiksheid en afrigting van die span aan hom/ haar toegewys. 
4.3.5 Die afrigter moet toesien dat die spelers/ deelnemers korrek volgens voorskrifte geklee is. 
4.3.6 Die afrigter is verantwoordelik vir die evaluering van spelers met die oog op die maak van spankeuses. Die evaluering sal van tyd tot tyd deur die sportbestuurder gekontroleer word. 
4.3.7 Die afrigter reël die vervoer van spelers/ deelnemers en voltooi ook die dokumentasie vir toestemming van die Onderwysdepartement. 
4.3.8 Afrigters moet te alle tye voorbereid en met geskikte kleredrag by die oefeninge/ wedstryde/ byeenkomste opdaag. 

 

5. OEFENREëLS 

5.1 Stiptelikheid te alle tye 
5.2 Getroue bywoning van alle oefeninge 
5.3 Fiksheid regdeur die seisoen 
5.4 Positiewe gesindheid teenoor die spel asook teenoor jou maats 
5.5 Dissipline op en van die veld af 
5.6 Geskikte oefendrag 


6. WEDSTRYDREëLS 

6.1 Spelers mag nie die spelreëls oortree nie. Straf sal volgens die reëlboek toegepas word. 
6.2 Enige oortreding van ‘n speelster wat nie deur die wedstrydreëls gedek word nie, kan deur die skeidsregter aangespreek word, al is die bal nie in die spel nie. 
6.3 Wanneer ‘n skeidsregter daarvan oortuig is dat die voldoende straf nie voldoende is nie, mag sy ‘n speelster skors na die nodige waarskuwings. Geen speelster van ons skool mag ‘n beslissing van ‘n skeidsregter op die veld betwis nie. 
6.4 Geen afrigting word toegelaat nie, tensy daar met die afrigter van die opponente ooreengekom word om tydens ‘n vriendskaplike wedstryd hulp te verleen. Aanmoediging is in orde. 


7. KLEREDRAG 

7.1 Oefendrag: Enige gemaklike, sindelike speeldrag is aanvaarbaar. Seilskoen is noodsaaklik. 
7.2 Wedstryddrag: 
7.2.1 Alle spanne speel in die skool se spandrag, behalwe die eerstes wat hul eie spandrag het 
7.2.2 Wit seilskoene sonder hakke of spykers 
7.2.3 Voorletters van die speelposisie word op die beffies / rokke vertoon, voor en agter 
7.2.4 Geen juwele mag gedra word nie 
Nuwe Kleredrag 2009 
7.2.5 Enkel wit sokkies moet gedra word - niks anders nie 
7.2.6 Rompie met skipant vas asook bypassende hempie 
7.2.7 Geen rompies oor sweetpak broeke nie - nie eers tydens vriendskaplike toernooie nie. 
7.2.8 Rooi lint in langhare en kuif goed vasgesteek. 


8. AFRIGTERS EN SKEIDSREGTERS 

8.1 Dissipline word verkry deur: 
8.1.1 Doelgerigte beplanning 
8.1.2 Kommunikasie met speelsters 
8.1.3 Probleemoplossing in die spel en andersins 
8.1.4 Organisasie 
8.1.5 Motivering 
8.2 Motivering van ‘n span en individu 
8.2.1 Om die speelster doeltreffend te motiveer, moet die afrigter bewus wees van die ware onderliggende behoeftes, dryfvere en drange binne elke individu wat haar onder bepaalde omstandighede op ‘n sekere wyse laat reageer. Werk op noue vlak saam met die speelsters sodat jy weet wanneer om ekstrinsieke - of prestasiemotivering toe te pas wat weer lei tot intrinsieke motivering. Motivering is liefde plus kennis! 
8.3 Opregte belangstelling 
8.4 Eerlike optrede 
8.5 Evaluering van speelsters. Dit is baie noodsaaklik om rekord te hou van die speelsters se vordering sodat daar gemotiveer kan word hoekom die speelster in die betrokke span en posisie speel. Verduidelik ook aan leerder. 
8.6 Entoesiasme 
8.7 Regverdigheid 
8.8 Doeltreffende bestuursvaardigheid 
8.9 Hoë morele standaarde 
8.10 Kleredrag - wit klere te alle tye met liga’s. Vriendskaplike wedstryde blou broek, wit parkie gholfhemp en wit sweetpakbaadjie. 
8.11 Stiptelikheid 
8.12 Beheer - net moontlik indien jy die reëls ken 
8.13 Partydigheid is onaanvaarbaar 
8.14 Slegs skeidsregters met ‘n C - gradering en hoër mag A - liga’s skeidsreg 
8.15 Gradering verval na 3 jaar. Hernu binne drie jaar of skryf weer eksamen. 
8.16 Skeidsregter kan slegs gradeer nadat ‘n persentasie van 80% en meer tydens die teoretiese eksamen behaal is. 
8.17 Regverdigheid 
8.18 Wen is ‘n BONUS 
8.19 Leer ‘n speelster sportmangees openbaar(Speel hard, gee jou beste en geniet dit) - verloor is nie ‘n skande nie 


9. OUERS / TOESKOUERS 

9.1 Heelwat druk word deur ouers, afrigters en hoofde op speelsters geplaas om te presteer 
9.2 Ons verlang die ouers se betrokkenheid by die netbal, maar op ‘n positiewe wyse. Dit gebeur soms dat ‘n ouer voel ‘n sekere speelster was die oorsaak dat sy skool se span verloor het en negatiewe opmerkings word teenoor die speelster gemaak. Dis egter ‘n spanspel - ouers moet hulself afvra of hul dogter dan geen foute gemaak het nie. 
9.3 Ouers se gedrag / optrede langs die veld moet altyd positief / opbouend wees. 


10. ORGANISASIE & PROSEDURESTAAT VAN SPORTBESTUURDER EN ORGANISEERDER

10.1 Uitnodigings 
10.1.1 Beplan vroegtydig 
10.1.2 Skakel skole 
10.1.3 Bedank per faks indien uitnodiging aanvaar is 
10.1.4 Reëlingsbrief volg 2 weke voor wedstryde 

10.2 Bestuursvergadering: Organiseerder 
10.2.1 Ligabepalings vir die jaar 
10.2.2 Vasstelling van affiliasie 
10.2.3 Uitspeelwedstryde (vasstelling van plek en vorm) 
10.2.5 Benoeming van geskikte kandidate vir afrigting / skeidsregting 
10.2.6 Vasstelling van agenda vir jaarvergadering 

10.3 Algemene jaarvergadering: Organiseerder 
10.3.1 Skole maak beurte om vergaderings te akkommodeer 
10.3.2 Sorg vir lokaal / stoele / tafels / klank en tafeldoeke 
10.3.3 Verversings vir besoekers ( broodjies, koffie, tee & koeldrank) 
10.3.4 Toesluit na vergadering 

10.4 Voorbereiding van bane vir die seisoen: Sportbestuurder 
10.4.1 Instandhouding van grasbane deur die jaar - veral in doelsirkels 
10.4.2 Pale: Herstel / verf / nommer 
10.4.3 Nette vir ALLE pale 
10.4.4 Merk van bane aan die begin van oefenseisoen en voor elke wedstryd 
10.4.5 Plaas paalbeskermers op 

10.5 Interne vergadering: Organiseerder 
10.5.1 Bespreek korrespondensie 
10.5.2 Toekenning van spanne aan verskillende afrigters 
10.5.3 Bepaling van oefentye 
10.5.4 Toekenning van bane vir oefening ( in oorlegpleging met tennis) 
10.5.5 Skakeling met ander afrigters indien nodig 
10.5.6 Uitdeel van apparaat - afrigters teken daarvoor 
10.5.7 Begroting 

10.6 Bywoning van afrigtingsklinieke 

10.7 Toere 
10.7.1 Dit is nie verpligtend nie. 
10.7.2 Reël ‘n ouervergadering voordat finale reëlings getref word. Tydens dié vergadering word die ouers breedvoerig ingelig oor die toer. Die uiteensetting van die koste moet tot in die fynste besonderhede aan die ouers voorgelê word. 
10.7.3 Spelers word voorsien van briewe waarin alle reëlings asook die koste verduidelik word. 
10.7.4 Die koste vir die toer kan nie deur die skool gedra word nie. ‘n Leerder wat dus nie die volle geld betaal het voordat die toer begin nie, sal nie die toer kan meemaak nie. Daar kan van borge gebruik gemaak word. 
10.7.5 Borgbriewe kan deur die skool aan die spelers/ ouers voorsien word. Elke brief moet genommer word en aangeteken word teenoor die speler/ ouer se naam. Die toerorganiseerder moet kontrole uitoefen dat elke borgbrief terugbesorg word en die geld wat verkry is, inbetaal is. 
10.7.6 Aan die einde van die toer moet al die nodige dokumentasie saam met ‘n LP 45 ingehandig word. 
10.8 Gradering van skeidsregters 
10.8.1 Eksamen 
10.8.2 Opleiding van voornemende skeidsregters deur bekwame persone 
10.8.3 Praktiese gradering 
10.9 Wedstryde 
10.9.1 Skakel met besoekers: aantal spanne / skeidsregters / tyd 
10.9.2 Stel speelrooster op en stuur aan besoekers 
10.9.3 Reël verversings 
10.9.4 Maak uitslagkaarte (twee) 
10.9.5 Tellingkaarte ( twee per wedstryd) op bordjies met potlode 
10.9.6 Groot rooster vir muur 
10.9.7 Noodhulp 
10.9.8 Klankstelsel vir tennis , sowel as grasbane 
10.9.9 Stophorlosies ( een per baan & een vir tydhou) 
10.9.10 Ekstra skryfbehoeftes 
10.9.11 Lemoene / ysies vir na die wedstryd 
10.9.12 Vlaggies ( een per baan) 
10.9.13 Tafels (twee) en stoele (agt) 
10.9.14 Tafeldoeke / eetgerei soos nodig 
10.9.15 Ontvangs van eregaste 
10.9.16 Parkering van motors en busse 
10.9.17 Kleedkamers: naamborde / rigtingwysers 
10.9.18 Koevert met uitslae aan besoekers 
10.9.19 Helpers: dogters (1of 2 per baan) 
10.9.20 Twee personeellede by administrasietafel 
10.10 Opriuming 
10.11 Besoek aan ander skole 
10.11.1 Vervoer (soort en onkostes) 
10.11.2 Hoeveelheid speelsters 
10.11.3 Afrigters en skeidsregters wat van busvervoer gebruik wil maak 
10.11.4 Vul vorm in om departement toe te stuur een week voor die tyd 
10.12 Proewe 
10.12.1 Takproewe: kontak ander skole en reël proewe 
10.12.2 Sorg vir keurders / nommers / skeidsregters / verversings 
10.12.3 Briewe aan dogters wat na volgende rondte deurdring 
10.12.4 Proewe sal jaarliks plaasvind voordat die spanne gekies word 
10.13 Jaarprogram aan ouers en afrigters. Briewe moet met die aanvang van die seisoen aan ouers gestuur word waarin alle reëlings deurgegee word. Die volgende inligting moet in die skrywe wees: 
10.13.1 Voorseisoen oefentye en vriendskaplike wedstryde 
10.13.2 Seisoen oefentye 
10.13.3 Ligabepalings 
10.13.4 Enige ander belangrike datums en reëlings 
Enige reëlings wat verander moet skriftelik en vroegtydig deurgegee word. 
10.14 Voorraadopname: Aan die einde van die seisoen moet daar ‘n volledige voorraadopname gedoen word. Alle tekorte moet aan die adjunkhoof gerapporteer word. Afskrywings moet aan die beheerliggaam voorgelê word vir goedkeuring. 
10.15 Begroting vir volgende seisoen moet voor die einde van September ingehandig word. 
10.16 Uitslae: Die organiseerder moet elke week uitslae na die sportbestuurder stuur en ook reël dat ‘n speler terugvoering doen tydens saalopening Maandagoggend. Die spelers moet om die beurt geleentheid kry om terugvoering te doen. 
Uitslae word op die Webblad geplaas en aan die sportbestuurder gestuur sogou as moontlik na die wedstryd. 
10.17 Korrespondensie: 
10.17.1 Alle fakse wat ontvang word moet aangeteken word. Die sportbestuurder moet afskrifte van alle fakse ontvang. 
10.17.2 Alle korrespondensie moet deur die hoof mede-onderteken word. 
10.17.3 Alle amptelike korrespondensie moet op die skool se briefhoof gedoen word. 


11. AFRIGTERS 

11.1 Toewysing van afrigter 
11.1.1 Goed gekwalifiseerde afrigters rig A en B spanne af 
11.1.2 Mini - Netbal benodig 1 of 2 goed gekwalifiseerde afrigters 
11.1.3 Beginner afrigters rig C en D spanne af 

11.2 Buite - afrigters 
11.2.2 Word slegs aangevra as daar ‘n tekort aan afrigters is. Ouers wat help mag nie span afrig waarby haar kind betrokke is nie. 

11.3 Daar is genoeg afrigters by Laerskool Proteapark. Skeidsregters is wel ‘n probleem. Afrigters moet aangemoedig word om eksamen en gradering af te lê. Afrigters moet kursusse bywoon, sodat daar ‘n hoë standaard van netbal gehandhaaf kan word. Toewyding is uiters noodsaaklik om “Parkie Netbal” te bevorder. 


12. VERVOER 

12.1 Die skool dra die koste van die eerste 140 km (70 km weg van die skool en 70 km terug na die skool). Die res van vervoerkoste word gedeel deur die hoeveelheid leerders en dan deur hulle self betaal. Die vervoerrëelings moet met die sport bestuurder gekoördineer word en die koste per speler bereken word ‘n aanduiding van die kwotasie wat deur die vervoerkontrakteur aan die skool voorsien is. 
12.2 Daar moet toestemming van die Onderwysdepartement verkry word as leerders vervoer moet word. Die nodige dokumentasie moet ten minste twee weke voor die aanvang van die wedstryd ingestuur word vir goedkeuring. 


13. BEFONDSING 

13.1 Die organiseerder in samewerking met die afrigters stel jaarliks ‘n begroting op vir die volgende jaar. 
13.2 Slegs dit waarvoor begroot is, mag aangekoop word. Wanneer aankope gedoen moet word, moet ‘n LP22 voltooi en ingehandig word. 
13.3 Geen skoolgeld sal aangewend word vir toere nie. Geld vir die toere moet deur die leerders self betaal word of daar moet borge gewerf word. 
13.4 Vir elke toer moet daar ‘n behoorlike begroting uitgewerk word en op ‘n LP45 ingevul word. Dit moet aan die ouers van die betrokke span voorgelê word op ‘n vergadering. 
13.5 Borgvorms en -briewe wat uitgedeel word, moet genommer word en op ‘n klaslys aangeteken word sodat behoorlike kontrole uitgeoefen kan word. Alle borgbriewe en -borgvorms moet ingehandig word voordat die toer begin. Elke leerder wat geld inbetaal moet ‘n kwitansie ontvang. Die volledige prosedure is in die skool se finansiële beleid. 


14. GRIEWEPROSEDURE 

14.1 Alle griewe moet hanteer word deur die afrigter, organiseerder en die sportbestuurder van die skool. 
14.2 Alle griewe moet skriftelik by die organiseerder ingedien word. 
14.3 Alle griewe moet volgens die skool se grieweprosedure hanteer word. 


15. PRESTASIETOEKENNINGS 

15.1 BETROKKENHEIDSERTIFIKAAT: Elke leerder wat die skool een keer amptelik verteenwoordig het, of as reserwe opgetree het, sal ‘n betrokkenheidsertifikaat ontvang. 
15.2 PRESTASIESERTIFIKATE: Ligawenners en spelers wat in kring- en streeksspanne opgeneem word, ontvang prestasiesertifikate. 
15.3 LAPELWAPEN: Spelers wat die provinsiale span haal ontvang ‘n lapelwapen. 
15.4 EREROL: ‘n Speler wat aan die Nasionale week deelneem as lid van die provinsiale span, se naam word op die ererol van die skool geplaas. 
15.5 TROFEË: Trofeë wat deur persone en instansies geskenk is, word ook toegeken volgens vooraf bepaalde kriteria. 
15.6 Borge/ ouers kan trofeë vir die hele span skenk. Dit word op die Betrokkenheidsprysuitdeling uitgedeel, behalwe as die span ‘n ligawenner was en in elk geval na die Prestasieprysuitdeling toe sou gaan. (Hierdie reëling moet baie duidelik aan die ouers deurgegee word voor die prysuitdelings ‘n aanvang neem). 
15.7 Spelers wat in die provinsiale span opgeneem word sal R75.00 van die Beheerliggaam ontvang as erkenning.