MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Inklusiewe Onderwysbeleid

LAERSKOOL PROTEAPARK

INKLUSIEWE ONDERWYS en LSOB : BELEID

Wat is inklusiewe onderwys?

Inklusiewe onderwys word gedefinieer as ʼn leeromgewing wat die persoonlike, akademiese en professionele ontwikkeling van alle leerders ongeag ras, klas, geslag, vermoëns, geloof, kultuur, seksuele voorkeure, leerstyle en taal bevorder.

Volgens die Grondves van menseregte 29 het almal die reg tot opvoeding

Volgens Witskrif 6 van Julie 2001 is inklusiewe onderwys soos volg:

 • Alle leerders kan leer en benodig ondersteuning.
 • Alle leerders is verskillend met verskillende behoeftes.
 • Onderrigstrukture-, sisteme en leermetodes moet in die behoeftes van alle leerders voorsien.
 • Leer strek verder as formele leer – dit vind ook sosiaal plaas in die gesins- en gemeenskapsopset.
 • Houdings, gedrag, onderrigmetodes, kurrikula en omgewing moet aangepas word om in alle leerders se behoeftes te voorsien.
 • Leergeleenthede moet vergroot en leerhindernisse verklein word.
 • Begaafde leerders moet bemagtig word deur die ontwikkeling van hulle sterk punte en geleentheid gebied word om krities aan die leerproses deel te neem, terwyl leergestremde leerdersbegelei moet word om agterstande te oorkom.

Die Hersiene Nasionale kurrikulum volg ʼn benadering waarin alle leerders se spesiale opvoedkundige behoefte voorsien word.

Wat is die verskillende struikelblokke tot leer?

Struikelblokke tot leer en leerbehoeftes kan uit die volgende probleme bestaan.

Dit kan a.g.v. permanente probleme, onlangse beserings, of fluktuerend wees.

Sommige struikelblokke is:

 • Fisiese, verstandelike, sensoriese, neurologiese en ontwikkelings probleme
 • Psigososiale  versteurings
 • Verskillende intellektuele vermoëns
 • Sekere lewenservarings
 • sosio-ekonomiese faktore
 • negatiewe houdings tot  en stereotipering van verskille
 • Onbuigbare kurrikulums
 • Onvoldoende taal
 • Onvoldoende kommunikasie
 • Ontoeganklike en onveilige omgewings
 • Onvoldoende ondersteuning
 • Onvoldoende beleide
 • Onbetrokkenheid van ouers.
 • Onopgeleide en onvoldoende onderwysers

In inklusiewe onderwys word die onderwyser gekonfronteer met uitdagings en akkommodasie in verskeidenheid leerstyle.   Dit impliseer dat onderrigstyle baie meer buigbaar moet wees om al die behoeftes van die leerders te kan aanspreek.  Onderwysers is sentraal in die sukses van inklusiewe onderwys maar hulle behoort bygestaan te word deur die skool, beheerliggame, ouers en al die amptenare van die Onderwyser bestuurs en ontwikkelings sentrums.

Wat is die doel van inklusiewe onderwys?

Dat leerders met verskillende gestemdhede ʼn skool kan bywoon wat so na as moontlik is aan die vereistes en norme van ʼn skool waar ander leerders skool gaan.  Die skool moet ook voorsiening maak dat hierdie leerders se regte nie gestrem word nie en dat hulle die reg het om ʼn normale lewe te lei terwyl daar voorsiening gemaak word vir hulle gestremdhede.

Wat is Laerskool Proteapark se fokus met betrekking tot inklusiewe onderwys.

Laerskool Proteapark fokus op:

 • Om aan alle leerders die geleentheid te bied om binne die hoofstroom onderrig te ontvang
 • Om leerders wat andersins nie in die hoofstroom opgeneem sou word nie die geleentheid te bied om te leer
 • Om ʼn inklusiewe onderrigsisteem te ontwikkel wat leerders met probleme kan identifiseer en aan hulle hulpverlening en ondersteuning bied.
 • Om aan inklusiewe leerders ʼn gevoel van “behoort” te gee.
 • Om ʼn verskeidenheid metodes te ontwikkel wat ondersteunend aan die kurrikulum is.
 • Om daarna te streef om toegang, gelykheid, kwaliteit en sosiaal regverdige onderwys te gee.
 • Om multivlak onderwys daar te stel

Die doel van hierdie inklusiewe beleid.

 1. Hierdie beleid word saam met die beleide van die ander fases in die skool toegepas.
 2. Die doel van hierdie beleid is om te verseker dat alle leerders in ons skool onderrig ontvang volgens sy/haar vermoëns binne klasverband omdat elke kind die vermoë het om te kan leer.
 3. Om te verseker dat inklusiewe onderwys realisties en effektief geïmplementeer word.
 4. Om ons onderwysers te lei om leerders inklusief te onderrig, te begelei en te vorm tot gelukkige gesonde kinders
 5. Om te verseker dat leer sal plaasvind in 'n geordende en stimulerende leeromgewing waar leerders respek en sekuriteit ervaar.

Ons missie

Om leerders wat inklusiewe onderrig ontvang te lei om deurentyd gereed te wees om Geletterdheid met lewensvaardighede te bemeester om die eise wat wag in die samelewing suksesvol te kan hanteer.  Ook om inklusiewe leerders te begelei om as volwassenes suksesvol te kan wees, om selfversorgend te wees en selfstandig te kan optree.

Samestelling en werking van die individuele leerders ondersteunings komitee (SOS  Skool Ondersteuningspan)-)

Die doel van hierdie komitee is hoofsaaklik om na die vordering van die leerders om te sien maar om ook aan die onderwysers hulp en leiding te gee.  Die komitee kan ook ander skole van hulp en raad bedien.

Hierdie komitee se doel is ook:

 • ondersteuningsprogramme voor te stel vir ouers en onderwysers
 • Om die onderwysers in die klaskamer te ondersteun
 • Om ondersteuningsprogramme te monitor.
 • Om enige hulp aan leerders of personeel te identifiseer.
 • Om onderwysers te bemoedig en te ondersteun
 • om ʼn ondersteunings sirkel op die been te bring wat kan hulp verleen aan die komitee bv. arbeidsterapeute, medici, spraakterapeute, beraders ens.
 • Om alle ondersteuning te koördineer en duplisering te vermy
 • Ontwikkel programme en strategieë wat die verskillende behoeftes aan spreek
 • Verwys leerders vir verdere gespesialiseerde hulp.
 • Werk nou saam met die DBST
 • Werk nou saam met ander spesiale skole en “resource centres” om die beste ondersteuning vir hulle skool te kry.

Die samestelling van die ondersteuningskomitee (SOS)

Die komitee bestaan uit die volgende:

 • Departementshoofde van verskillende fases en afdelings
 • Alle personeel met kennis van remediëring
 • Die hoof
 • ʼn Verteenwoordiger van elke graad indien daar nie ʼn departementshoof is nie.

Hierdie beleid word saam met die ander fasebeleide gebruik.  Daar word dus aangepas volgens hierdie riglyne.

Skolasties

Sodra ʼn leerder geïdentifiseer word dat hy/sy inklusiewe hulp nodig het word daar eers bepaal op watter graad die leerder wel kan werk.

bv. Indien die leerder in Gr. 3 is en ernstige probleme ondervind moet die klasonderwyser gebruik maak van die graad 2 assesseringstandaarde.  Indien die leerder nog sukkel word die Gr. 1 Assesseringstandaarde gebruik (Design down).   Hierdie “afskaling” van sy werk word aangeteken.  Wanneer die leerders so hanteer word, word daar op die verslag ʼn aantekening gemaak van die vlak waarop hy geassesseer is en in watter graad hy werklik is.

Eksamenhulp.

Daar word eksamenhulp  verleen aan leerders met lees, spelling en skrif probleme. By ernstiges gevalle word gebruik gemaak van emmanuense ander leerders met bv. ADHD en AAD kry langer tyd om die vraestel te voltooi en hulle kan ook in ʼn stiller lokaal skryf. Leerders doen eers in die hoërskool aansoek om konsessies.

Toelatingsvereistes vir LSOB afdeling

‘n Leerder kan net in die LSOB klas toegelaat word indien die leerder reeds twee keer gedruip het, ‘n mediese toestand het wat LSOB regverdig, of wat met ‘n brief deur die Onderwys Departement na ons verwys is.  Leerders van ander skole moet eers kom vir ‘n onderhoud met die hoof.  Hulle moet ook alle mediese verslae saambring asook ‘n volledige verslag van die SBST (SOS) van die betrokke skool.  Daar moet duidelike bewys wees dat al daardie skool se hulp geen vordering tot gevolg gehad het nie.  Die nodige SIAS dokumente moet ook voltooi wees saam met die verwysingsbrief wat deur die onderwysdepartement geteken is.  Sodanige leerder sal ook net toegelaat word indien daar plek beskikbaar is, indien daar nie plek is nie sal die leerder op ‘n waglys geplaas word.

Toelating van gestremde leerders tot die LSOB afdeling geskied slegs op grond van die volgende:

 • wanneer die leerders matig tot gemiddeld gestremd is
 • In ‘n rolstoel is of met ‘n loopraam kan beweeg
 • Matige Down sindroom het
 • ‘n Gehoorgestremdheid het
 • Serebraal gestremd is maar kan self rond beweeg
 • Nie meer doeke dra nie
 • Deur ‘n sielkundige of Arbeidsterapeut getoets en verwys is
 • Druipelinge wat deur ons skool verwys word
 • Afrikaans magtig is.

Leerders word vir ‘n drie maande (een kwartaal) proeftyd toegelaat om aanpassing te monitor.

Let wel: Die inklusiewe afdeling onderskryf die algemene skoolbeleid van Laerskool Proteapark.